Avís legal

Dades del prestador de serveis

El responsable del tractament de dades personals dutes a terme a través del portal o com a conseqüència de l'ús dels seus serveis és la Càtedra Demetrio Ribes.

Adreça: C/ Hugo de Moncada, 4B  46010 València

Telèfon: 96 398 38 84

Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

La utilització del contingut i/o servicis del portal per part de l'usuari suposa l'acceptació expressa de les condicions següents:

Condicions d'ús del portal

La Càtedra Demetrio Ribes es reserva el dret d'efectuar modificacions en el contingut d'este portal sense previ avís, així com de la seua configuració i presentació.

Este portal pot contindre enllaços a pàgines externes, no sent la Càtedra Demetrio Ribes responsable del contingut de les dites pàgines externes ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb les mateixes.

Els textos, imatges, logotips i resta de continguts inclosos en este portal són propietat de la Càtedra Demetrio Ribes i les respectives institucions.

La Càtedra Demetrio Ribes no es fa responsable dels possibles danys que es pogueren produir pel fet d'utilitzar versions no actualitzades de navegadors, o de les conseqüències que es pogueren derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a la Càtedra Demetrio Ribes.


Protecció de dades i política de privacitat

D'acord amb el que disposen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant RGPD), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant LOPDGDD) i la resta de normativa vigent en la matèria, el present document (d'ara endavant política o política de privacitat) té per objecte donar compliment al principi de transparència quant al tractament de dades de caràcter personal que es duu a terme com a conseqüència de l'ús del portal de la Càtedra Demetrio Ribes.

La persona usuària queda informada que aquesta política de privacitat serà d'aplicació subsidiària de qualsevol altra que sobre la mateixa matèria s'establisca amb caràcter especial i/o particular a través de registres, formularis i seu electrònica, i la present política quedarà com a complementària de les anteriors en allò que no es contradiga.

Qualsevol tractament de dades personals realitzat a través del portal i els seus serveis quedarà sota l'àmbit d'aplicació de la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades.

Base jurídica del tractament de les dades de caràcter personal

La base jurídica del tractament de les dades personals de la persona usuària està constituïda pel compliment de les obligacions legals de la Càtedra Demetrio Ribes, d'acord amb les normes que regulen l'actuació de les administracions públiques i, especialment, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei orgànica 5/1982 d'1 de juliol de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la Llei 5/1983 de 30 de desembre de la Generalitat del Consell, Decret 159/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per la qual s'atribueixen les competències a la Conselleria i altres normes reguladores.

No obstant això, quan la finalitat del tractament requerisca el consentiment de la persona usuària, aquest haurà de ser prestat per la persona usuària mitjançant una clara acció afirmativa.

Finalitat del tractament de les dades de caràcter personal

La finalitat del tractament de les dades personals de la persona usuària serà la corresponent a cadascuna de les activitats de tractament que realitza la Càtedra Demetrio Ribes, les quals estan accessibles i es poden consultar en el Registre de les activitats de la Càtedra Demetrio Ribes.

En tot cas, la persona usuària queda informat/ada que la finalitat de tractament de les dades de la persona usuària recollides a través dels registres, formularis i seu electrònica és la gestió del tràmit corresponent sol·licitat per la persona usuària a través d'aquests mitjans.

Quan la recollida de les dades es duga a terme a través dels formularis publicats en aquest portal, la finalitat de tractament serà la indicada en el mateix formulari.

En concret, les dades personals proporcionades per la persona usuària a través de l'emplenament i enviament de dades a través de les consultes del web: correu, seran tractades per la Càtedra per a atendre la petició, la qual cosa pot comportar l'enviament d'informació i/o documentació.

Així mateix, en el marc de la gestió de tràmits sol·licitats per la persona usuària les dades podran ser tractades per a consultar o recaptar dades i documents que ja es troben en poder de la Càtedra, així com per a dur a terme la verificació i l'exactitud de les dades personals manifestades per la persona usuària que estiguen en poder de la Cátedra Demetrio Ribes.

Destinataris de les dades

En compliment de les obligacions legals de la Càtedra Demetrio Ribes, les dades de la persona usuària podran ser comunicades a tercers, com ara a altres òrgans de l'Administració pública que si escau corresponga (autonòmica, local, estatal i europea), Defensor del Poble, Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Agència Antifrau, jutges i tribunals, Ministeri Fiscal, Tribunal de Comptes, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, delegat de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana, altres persones tercers legítims interessats en els procediments administratius tramitats per la Càtedra Demetrio Ribes i Autoritats de Protecció de Dades.

A més, la Càtedra Demetrio Ribes pot comunicar les dades personals de la persona usuària a subjectes de dret privat quan, si escau, s'aprecie un interés legítim d'acord amb el que estableixen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Dades personals publicades en el portal

Quant a les dades personals que puguen publicar-se en el portal de Càtedra Demetrio Ribes s'informa que aquestes dades formen part d'una o diverses activitats de tractament responsabilitat de la Cátedra o, si escau, amb el consentiment informat previ de les persones interessades i, per tant, aquestes dades personals no poden ser lliurement tractades i reproduïdes per tercers -ni encara que es faça referència a l'origen d'aquestes- llevat que el tractament s'empare en alguna base jurídica de tractament i finalitat lícits, de conformitat amb el que s'estableix en el RGPD i LOPDGDD.

Les dades personals que la Càtedra Demetrio Ribes pot publicar en el seu portal podrien consistir sense caràcter limitatiu en qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus concernent a persones físiques identificades o identificables, com ara el nom, cognoms, fotos, imatges i documents audiovisuals d'esdeveniments celebrats i/o en els quals ha sigut part la Càtedra Demetrio Ribes, organigrames, dades de contacte, llistes amb el resultat de concursos i oposicions, càrrecs públics, o d'altres.

En cap moment s'ha de considerar que el portal de la Càtedra Demetrio Ribes és una font accessible al públic de la qual es puga fer una lliure disposició de les dades personals, informacions i continguts relacionats amb aquestes.

Transferències internacionals de dades

Excepte obligació legal, la Càtedra Demetrio Ribes no durà a terme transferències internacionals de les dades personals de la persona usuària ni a països ni a organitzacions internacionals.

Termini de conservació de les dades personals

Les dades personals proporcionades per la persona usuària es conservaran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual es recapten i pels terminis establits en les normes vigents per al compliment d'obligacions i responsabilitats legals, a més dels períodes establits en la normativa d'arxius i documentació.

Exactitud i veracitat de les dades de caràcter personal

En el cas en què la persona usuària haja de comunicar a la Càtedra Demetrio Ribes dades personals, aquesta està obligada a proporcionar dades veraces, actuals i exactes, i serà responsable de les conseqüències si no proporciona informació veraç, exacta i actual.

En tot cas, quan es formulen sol·licituds per qualsevol mitjà en les quals la persona usuària declare dades personals que estiguen en poder de les administracions públiques, la Càtedra Demetrio Ribes podrà efectuar, en l'exercici de les seues competències, les verificacions necessàries per a comprovar l'exactitud de les dades.

Segueix-nos en xarxes socials

Les xarxes socials són serveis prestats per tercers proveïdors que permeten a la persona usuària participar en una comunitat virtual amb altres tercers a través de la qual pot generar el propi perfil públic on crear i compartir continguts, informacions i dades personals amb altres usuaris de la xarxa. En una xarxa social es poden crear i compartir pàgines, comptes o perfils amb finalitats personals, comercials, informatives i/o institucionals.

La Càtedra Demetrio Ribes té perfils en algunes xarxes socials les quals estan enllaçades i són accessibles per a la persona usuària, mitjançant les icones i enllaços corresponents publicats en el portal.

A través de les xarxes socials on la Càtedra Demetrio Ribes té perfils fa pública per a la ciutadania informació relacionada amb les seues activitats.

La persona usuària pot seguir-nos en les pàgines oficials en xarxes socials de la Càtedra Demetrio Ribes en les quals la Càtedra té presència, però ha de tindre en compte que en unir-se a les nostres pàgines en xarxes socials, expressament accepta les condicions de funcionament de la xarxa social i el tractament de les seues dades personals d'acord amb el que s'estableix en aquestes condicions.

La Càtedra Demetrio Ribes només tractarà les dades de la persona usuària en les pàgines oficials en xarxes socials dins de la mateixa xarxa social interactuant amb la persona usuària segons els usos i funcionalitats pròpies de cada xarxa social, sense incorporar-les a altres fitxers o tractaments.

La persona usuària ha de tindre en compte que les pàgines oficials en xarxes socials de la Càtedra Demetrio Ribes seran accessibles per a qualsevol persona usuària d'Internet, amb caràcter públic, de manera que, abans d'unir-se als nostres llocs en xarxes socials, la persona usuària ha de tindre en compte que les seues dades personals seran objecte de tractament amb caràcter massiu i universal. En tot cas, la persona usuària sempre podrà configurar la seua privacitat a través de les opcions que, en cada cas, cada xarxa social li permeta.

Tutela de drets

En qualsevol cas, la persona usuària queda informada del dret que l'assisteix a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), en particular, quan la persona usuària considere que no ha obtingut satisfacció per part de la Càtedra Demetrio Ribes l'exercici dels seus drets.

La persona usuària pot posar-se en contacte amb l'AEPD a través de www.agpd.es o en l'adreça següent: c/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid, i/o telèfon de contacte 912 663 517.

No obstant això, amb caràcter voluntari i prèviament a la presentació d'aquesta reclamació en l'AEPD, la persona usuària pot dirigir-se i contactar amb la Càtedra Demetrio Ribes a través de l'adreça de correu electrònic següent Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Actualització de la política

Aquesta política podrà ser actualitzada de forma periòdica per a la seua adaptació a canvis normatius i/o del portal. Serà responsabilitat de la persona usuària accedir periòdicament a la present política de privacitat de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori publicades a fi de conéixer en tot moment l'última versió.

Legislació aplicable i jurisdicció

Este Avís Legal es regix en tots i cada un dels seus extrems per la llei espanyola, sent competents per a la resolució de qualsevol conflicte derivat o relacionat amb l'ús d'este portal els jutjats i tribunals de València.


Política de cookies

L'acceptació d’aquesta política implica que l'usuari ha estat informat clarament i completament sobre l'ús de dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades (cookies), i que la Càtedra Demetrio Ribes disposa del consentiment de l'usuari per fer-les servir en els termes de l'article 22 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSI).

Què son las cookies?

Una galeta (cookie en anglès) és un fitxer que es descarrega a l’ordinador quan s’accedeix a determinades pàgines web. Les galetes permeten a una pàgina web, entre altres coses, facilitar tècnicament la navegació, elaborar estadístiques d'ús, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, segons que siga la informació que continguen i la forma en què s’utilitze l’equip, es poden utilitzar per reconèixer l'usuari.

Tipus de cookies

Les galetes es poden classificar en diferents categories, segons l'entitat que les gestione, el temps durant el qual estan actives o la finalitat. Tot i amb tot, en ocasions és possible que una mateixa galeta puga estar inclosa en més d'una categoria.
En l'actualitat podem distingir els tipus de galetes següents:

  • Galetes analítiques: són un tipus de galetes que serveixen per recaptar estadístiques sobre l'activitat de l'usuari en visitar la pàgina web i la seua activitat general. La informació recopilada és anònima i permet optimitzar la navegació per la pàgina web i garantir el millor servei a l'usuari. L'usuari pot excloure’n la seua activitat mitjançant els sistemes d'exclusió facilitats per les eines analítiques.
  • Galetes tècniques i de personalització: es tracta de galetes d'ús intern per al funcionament de la web.
  • Galetes de sessió: són un tipus de galetes dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web.
  • Galetes persistents: són un tipus de galetes que permeten emmagatzemar les dades al terminal, a les quals els responsables de la galeta poden accedir per un període definit, durant el qual aquestes dades poden ser tractades.
  • Galetes pròpies: són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini gestionat per la Càtedra, des del qual es presta el servei sol·licitat.
  • Galetes de tercers: són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per la Càtedra, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les galetes.

 

Galetes de la Càtedra

La Càtedra utilitza galetes pròpies i de tercers, amb finalitat tècnica i analítica.

Galetes pròpies, tècniques i de personalització

La Càtedra Demetrio Ribes utilitza galetes d'ús intern per al funcionament de la seua web. En concret, aquesta web fa servir galetes per al manteniment de la sessió quan l’usuari navega per la pàgina o per establir les preferències de l'idioma seleccionades per l'usuari.

Galetes analítiques de tercers

Les galetes analítiques descrites en la taula incorporada a aquesta política ens permeten quantificar el nombre d'usuaris i realitzar la mesura i l’anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. La seua navegació a la nostra pàgina web s'analitza amb la finalitat de millorar l'oferta de serveis que oferim. La informació s'utilitza de manera exclusiva internament, amb l'objectiu d'incrementar la nostra comprensió sobre el comportament dels usuaris en la web. Aquesta informació és una eina important per a nosaltres i ajuda a millorar la qualitat del contingut i els serveis oferts. Treballem contínuament per millorar la navegació de la nostra pàgina web d'acord amb els nostres usuaris, les seues necessitats o interessos, i per determinar amb quina freqüència i de quina manera els usuaris utilitzen els nostres serveis. Per desenvolupar aquesta activitat utilitzem programari proporcionat per tercers.
A la Càtedra respectem la privacitat dels nostres usuaris. En cap cas la informació obtinguda es vincula a usuaris identificats ni s'utilitza per elaborar perfils o patrons individualitzats.

Desactivar i eliminar les galetes

Pot restringir, blocar o esborrar les galetes d'aquest lloc web en qualsevol moment, cal modificar la configuració del navegador d’acord amb les pautes indicades, ja que la configuració de cada navegador és diferent i està sotmesa a canvis i versions. Per això, convé seguir les instruccions sobre galetes que ofereixen els principals navegadors d'Internet:

  • Internet Explorer: Eines -> Opcions d'Internet -> Privacitat -> Configuració. Per a més informació, consulteu el suport de Microsoft o l'ajuda del navegador.
  • Firefox: Eines -> Opcions -> Privacitat -> Historial -> Configuració personalitzada. Per a més informació, consulteu el suport de Mozilla o l'ajuda del navegador.
  • Chrome: Configuració -> Mostrar opcions avançades -> Privacitat -> Configuració de contingut. Per a més informació, consulteu el suport de Google o l'ajuda del navegador.
  • Safari: Preferències -> Seguretat. Per a més informació, consulteu el suport d'Apple o l'ajuda del navegador.

Encara que l'usuari haja configurat el seu navegador per rebutjar totes les galetes o rebutjat expressament les galetes de la Càtedra, pot navegar pel portal amb l'únic inconvenient de no poder gaudir de les funcionalitats que requerisquen la instal·lació d'alguna galeta.

En qualsevol cas, l'usuari pot eliminar les galetes en qualsevol moment seguint el procediment establert en la secció d'ajuda del seu navegador.